İş Hukuku

Mevzuattaki koruyucu önlemlerin büyük çoğunluğunun şekil şartlarına bağlı olması ve birbiriyle ilişkili olması, bu alanı bilmeden kanuni haklarını kullanmak isteyen vatandaşların yanlış yöntem izlemeleri sonucu haklarını alamamasına ve hatta zarara uğramalarına sebebiyet verebilecektir.

İş hukuku alanında hem eğitim alanında hem de pratikte birçok tecrübeye sahip Av. Anıl Şeker Hukuk Bürosu iş hukukundan kaynaklı haklarını kullanmak isteyen müvekkillerine kapsamlı bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İş hukuku alanında sunduğumuz hizmetlere örnek olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunan müvekkillerimiz için takip ettiğimiz işçilik alacağı davaları ile müvekkillerin alacaklarını tazmin etmekteyiz. İş akdi feshedilmiş olan müvekkillerimiz için iş yerinde en az altı ay çalışması ve fesih tarihi itibariyle aynı iş yerinde otuzun üzerinde işçi çalışması halinde müvekkilimizin işe dönüşü amacıyla işe iade davası açmaktayız.

Müvekkil, İşverenin sigortasını yapmamış olduğunu veya daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterdiğini fark etmesi halinde müvekkilin sigortalılığının tespiti davası açmaktayız. İş kazası ve meslek hastalıkları meydana geldiğinde iş yerine karşı maddi ve manevi tazminat davasının takibini yapmaktayız. Eğer müvekkil İş hukuku mevzuatında öngörülen haklı sebeplerin varlığına dayalı olarak iş akdini feshetmiş ise hak etmiş olduğu ihbar ve/veya kıdem tazminatının dava yolu ile tazminini sağlamaktayız.

İş Hukukunda sunduğumuz hizmetler

İşveren müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sayesinde işveren müvekkillerimizin ileride karşılaşabileceği iş hukuku uyuşmazlıklarını en aza indirgemekteyiz.

  • Personele dair yönetmelik ve düzenlemelerinin hazırlanması
  • İşçinin konumuna göre (üst sınıf yönetici, ya da mavi yaka) iş sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • İş yerinin iş mevzuatına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumunun sağlanması ve bunun için gerekli hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
  • İş gücünün yeniden yapılanması; şirket birleşme veya devirleri öncesi veya sonrasında iş gücünün yönetimi
  • İş sözleşmelerinin feshi ve ikale görüşmelerinde işveren müvekkillerimize avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık vermekteyiz.

gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.