İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukuku kavramları için bireyin idari eylem ve işlemlerden dolayı hak kaybı yaşamaması gayesiyle hareket eden büromuz, bu amacı gerçekleştirmek adına idare ve vergi hukuku alanlarında yoğunlaşarak müvekkillerine söz konusu alanlarda hukuki ve avukatlık hizmeti vermektedir. İdarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı ilgili mercilere başvurularda bulunma ve bu başvuruların takibine ek olarak hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü uzmanlık alanlarımızdan bazılarıdır.

Sürekli değişime uğrayan vergi mevzuatlarını detaylı bir şekilde inceleyerek müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlamayı amaçlayan büromuz; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularındaki tecrübeleri ile çözüm odaklı hizmet vermektedir.

İdare ve Vergi Hukukunda sunduğumuz hizmetler
 • İdareye gerekli başvuru ve itirazların yapılması,
 • İdare ve vergi hukukuna konu olan davaların takibi ve müvekkilin isteklerin doğrultusunda dava aşamalarının raporlanması,
 • Başta gümrük mevzuatı olmak üzere, tüm idari ve vergi cezaları kaynaklı anlaşmazlıkların çözümü,
 • Kamu ihalelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü adına gerekli takip işlemlerinin başlatılması, gerektiğinde sürecin idare yargı mahkemeleri nezdinde takip edilmesi ve iptal davalarının açılması,
 • Hukuku aykırı idare işlemlerin iptali amacıyla dava açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklı durumların uzlaşma, düzeltme ve ceza indirimleri takiplerinin yapılması,
 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilafların çözümü için gerekli adımların atılması (Gelir, katma değer, kurumlar, motorlu taşıtlar, emlak vb.),
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar,
 • Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması,
 • Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri,
 • Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması,
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri,
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması,
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları,
 • Öğrenci Davaları,
 • Memur Davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları,
 • İdari Sözleşmelerden doğan davalar,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • İhalelerle ilgili davalar,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları.

gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.